Vedtekter

Klubbens vedtekter, som vedtatt på årsmøte av 6. oktober 2016.

 

 • 1 Klubbens navn:

Beep & Dig – Haugalandet Metallsøkerklubb.

 

 • 2 Organisatorisk tilknytning:

Beep & Dig – Haugalandet metallsøkerklubb er en frittstående klubb, uten binding til andre klubber eller organisasjoner.

 

 • 3 Klubbens formål:

–           ivareta metallsøkernes interesser.
–           spre viten om gjeldene lover, regler og retningslinjer samt opplæring av disse til sine medlemmer.
–           samarbeide med fylkesarkeologer, museer og andre offentlige instanser innen  kulturminnevernet.
–           øke metallsøkernes kunnskaper om lokalhistorie, kulturvern samt sørge for god etikk  og moral.

 

 • 4 Opptak av medlemmer:

Styret avgjør søknaden om medlemskap, og personer som ansees som skadelig for foreningens interesse og anseelse, kan nektes adgang eller midlertidig ekskluderes. Årsmøtet avgjør ekskluderingens endelighet.

 

 • 5 Medlemmer:

Personer med interesse for metallsøking, som betaler fastsatt årlig kontingent, samt forholder seg til klubbens til enhver tid gjeldende vedtekter kan opptas som medlem.
Det er satt et tak på 25 medlemmer.

 

 • 6 Kontingent:

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis dog innen 1 mars medlemsåret.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 • 7 Styret skal bestå av:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem

Styret velges av årsmøtet for to år av gangen. Halve styret er på valg annethvert år samt at gjenvalg er tillatt. Alle betalende medlemmer over 16 år er valgbare og kan inneha tillitsverv.
Styremedlemmer velges ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg.

Lederen har den daglige ledelsen. I lederens fravær fungerer nestleder som leder. Sekretær fører protokoller fra møtene, og besørger korrespondanse i samråd med lederen. Kasserer fører regnskap.

 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi.
  4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Styreleder eller kasserer har rett til å signere enkeltvis (eller i felleskap), på vegne av foreningen opp til beløp kr.: 1000,- Styret må godkjenne beløp over kr.: 2000,-

Bankkonto disponeres både av styreleder og kasserer (enkeltvis), på vegne av klubben.

 

 • 8 Årsmøte:

Øverste organ er årsmøte og samtlige styremedlemmer har møteplikt (jobb/reiseoppdrag anses som gyldig fravær).
Alle medlemmer over 16 år har stemmerett. Fullmakt kan ikke benyttes.

Årsmøtet annonseres minst 1 måned før det avholdes, innen utgangen av april måned og alle forslag skal skriftlig være i styrets besittelse minst to uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Agendaen for årsmøtet skal minst inneholde følgende punkter:

– Valg av ordstyrer og referent
– Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
– Valg av to personer til å underskrive protokollen
– Årsberetning ved sekretær
– Godkjenning av revidert regnskap
– Fastsette kontingent
– Behandle innkomne forslag
– Valg av styre

 

 • 9 Medlemsmøter:

Medlemsmøter avholdes etter behov, og når 2 av styrets medlemmer eller minst 25% av medlemmene krever dette.

 

 • 10 Regnskap og økonomi
  Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember, og revidert regnskap skal fremlegges på årsmøtet for godkjenning. Foreningens styre disponerer foreningens økonomi og foretar investeringer og betalinger i foreningens navn.

 

 • 11 Honorar/godtgjørelse:

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. Tillitsvalgte kan dog motta refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

 

 • 12 Ekstraordinært årsmøte
  Skal avholdes hvis minst tre medlemmer av styret eller majoriteten av medlemmene ønsker dette. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 • 13 Vedtektsendringer:

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 • 14 Oppløsning, sammenslutning og deling (§14 kan ikke endres)

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall[1] innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får da stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle aktiviteter ved barneavdelingen ved Haugesund Sykehus.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

 1. Stemmereglene for oppløsning skal følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13.